کیسه ها

کیسه های سفارشی می توانند خود را نگه دارند یا می توانند به عنوان بخشی از یک محصول بسته بندی دیگر کار کنند.انواع مختلفی از کیسه ها با اشکال و مواد مختلف وجود دارد، فقط هدف خود را به ما اطلاع دهید و ما چیز مناسب شما را دریافت خواهیم کرد.