کیسه ها

کیسه های سفارشی می توانند مستقل باشند یا می توانند به عنوان بخشی از یک محصول بسته بندی دیگر عمل کنند. انواع مختلفی از کیسه ها با اشکال و مواد مختلف وجود دارد ، فقط هدف خود را به ما اطلاع دهید و ما چیز مناسب را برای شما تهیه می کنیم